STATUT
Stowarzyszenia Sportowo – Obronnego
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art.1

Stowarzyszenie Sportowo – Obronne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją patriotyczno-wychowawczą o charakterze sportowo-obronnym i kolekcjonerskim, działającą w zakresie krzewienia sportu strzeleckiego i strzeleckiej rekreacji, propagowania tradycji strzelectwa i zrzeszania osób zajmujących się strzelectwem oraz kolekcjonerstwem. Działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393) oraz postanowień niniejszego statutu.
Kolekcjonerski charakter Stowarzyszenia w rozumieniu przepisów o broni i amunicji, a w szczególności art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o broni i amunicji.(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 576 z późn. zm.). Cele Stowarzyszenia obejmują również zadania w zakresie kolekcjonerstwa broni palnej oraz rozpowszechniania kolekcjonerstwa broni palnej pośród mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Janów Lubelski.

Art. 3

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem obowiązującego tam prawa.

Art. 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, zostało utworzone na czas nieoznaczony i działa w ramach prawnych wyznaczonych przez właściwe ustawy oraz na podstawie niniejszego statutu.

Art. 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Art. 6

1. Stowarzyszenie może posiadać sztandar.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęciami oraz własnymi odznakami organizacyjnymi.

Rozdział II
CELE I METODY DZIAŁANIA
Art. 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1) podtrzymywanie i upowszechnianie pamięci o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim;
2) przekazywanie wiedzy historycznej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3) propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu;
4) organizowanie wypoczynku młodzieży;
5) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen na obszarze naszego regionu i kraju;
6) ratownictwo i ochrona ludności;
7) promocja i organizacja wolontariatu;
8) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
9) promocja Rzeczypospolitej za granicami kraju;
10) kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży;
11) uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej;
12) wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym Ojczyzny;
13) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
14) upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
15) praca nad rozwojem charakteru młodzieży;
16) uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, kształtowanie takich cech jak poświęcenie, przyjaźń, solidarność, patriotyzm;
17) pomoc w organizacji i utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa publicznego;
18) ochrona i promocja zdrowia i zdrowego trybu życia;
19) zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi;
20) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
21) podnoszenie poziomu wyszkolenia praktyczno-teoretycznego swoich Członków;
22) organizowanie wystaw broni, wystaw kolekcji broni, w tym kolekcji broni palnej członków stowarzyszenia;

Art. 8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Prowadzenie całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku, posługując się charakterystyczną metodą pracy strzeleckiej w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania;
2) tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego;
3) organizacja oraz udział w obchodach i uroczystościach narodowych;
4) organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej, organizację imprez sportowych;
5) prowadzenie działalności informacyjnej;
6) organizowanie i prowadzenie odczytów, seminariów, wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia typu wojskowego;
7) prowadzenie działalności statutowej także wśród niezrzeszonych w stowarzyszeniu;
8) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami realizującymi zadania zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia;
9) współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji program wychowania ogólnego i obywatelskiego;
10) kształcenie kadry instruktorskiej;
11) reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju, organizowanie i przeprowadzanie zawodów obronnych;
12) prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom;
13) prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań;
14) krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych ukierunkowanych na zwiedzanie miejsc związanych z walkami narodowo – wyzwoleńczymi Polaków;
15) szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska;
16) realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne;
17) Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową odpłatną, której zakres regulują uchwały wewnętrzne Stowarzyszenia;
18) działanie oraz współdziałanie w budowaniu strzelnic, adaptowaniu i przysposabianiu dla potrzeb strzelectwa urządzeń, budowli i obiektów budowlanych;
19) zapewnianie możliwości realizacji kolekcjonerstwa broni palnej, w szczególności przez szerzenie wszelkiej wiedzy o broni palnej, o bezpiecznym obchodzeniu się z bronią palną;
20) organizowanie spotkań kolekcjonerów broni palnej, dla rozwoju kolekcjonerstwa broni palnej i integracji środowisk kolekcjonerów broni palnej.

Rozdział III
SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA
ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
Art. 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

Art. 10

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą sie na:
1) założycieli;
2) zwyczajnych;
3) wspierających;
4) honorowych.

Art. 11

1. Członkiem założycielem zostaje osoba biorąca udział w spotkaniu założycielskim, która zaakceptuje statut i cele Stowarzyszenia oraz wypełni deklarację członkowską. Członkowie założyciele są zwolnieni z opłaty wpisowej.
2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz, który:
1) ukończył 16 rok życia;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) utożsamia sie z celami statutowymi Stowarzyszenia;
4) deklaruje chęć realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
5) złożył deklarację członkowską.
3. Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Nowoprzyjęty członek opłaca składki od momentu, w którym został wpisany na listę członków.
4. Osoby, które ukończyły 16, lecz nie ukończyły 18 roku życia muszą wraz z deklaracją członkowską przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na działanie w Stowarzyszeniu.
5. Składki członkowskie powinny zostać opłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku. Dopuszczalne jest wpłacanie składek w systemie kwartalnym do ostatniego dnia każdego z kwartałów licząc od końca miesiąca w którym wypełniona została deklaracja członkowska. Opłacanie składek w systemie kwartalnym dopuszczalne jest po uprzednim poinformowaniu i uzyskaniu zgody Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym;
2) zgłaszania propozycji wniosków wobec władz Stowarzyszenia;
3) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
4) korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia;

Art. 13

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęci przez Zarząd i deklarują pomoc materialno-finansową dla Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym członkowie wspierający posiadają takie prawa jak członek zwyczajny.

Art.14

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo, co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

Art. 15

1. Do obowiązków członków Stowarzyszenia, należy:
1) branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia;
2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) godne reprezentowanie Stowarzyszenia;
4) płacenie składek członkowskich.

Art. 16

1. Członkostwo w Stowarzyszenia ustaje poprzez:
1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Stowarzyszenia;
2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu;
b) niebrania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 12 miesięcy,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia,
d) nagannej postawie etycznej;
3) rozwiązanie się Stowarzyszenia.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Rozdział IV
WŁADZE NACZELNE STOWARZYSZENIA
Art. 17

1. Organami Stowarzyszenia, są:
1) Walne Zebranie Stowarzyszenia,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

Art. 18

Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia na kadencję, która trwa cztery lata.

Art. 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Art. 20

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
4. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek 1/3 ogółu członków.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa sie nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i debatuje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Członkowie stowarzyszenia podają do wiadomości Zarządu Stowarzyszenia adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny; adresy te służyć będą do kontaktu ze strony władz Stowarzyszenia przy czym wszelkie informacje przekazywane drogą elektroniczną mają moc prawną równą i są tak samo wiążące jak informacje wysyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Jeżeli członek stowarzyszenia nie poinformuje o zaprzestaniu korzystania ze skrzynki elektronicznej podanej w deklaracji członkowskiej informacje wysłane na nią uważa się za doręczone.

8. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków na co najmniej 21 dni przed jego planowanym terminem za pomocą listu poleconego wysłanego na adres, który członek zadeklarował jako adres do korespondencji ze Stowarzyszeniem. Dopuszczalne jest także poinformowanie drogą elektroniczną na wskazany adres email jeżeli członek stowarzyszenia w odpowiednim dokumencie wyraził na to zgodę.

Art. 21

1. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków otwiera Komendant a w razie jego nieobecności lub zawieszenia osoby pełniącej tę funkcję w prawach członka Stowarzyszenia inny członek Zarządu lub członek Komisji Rewizyjnej, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Walne Zebranie Członków wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem obrad i głosowaniami.
4. Przewodniczący wybiera Protokolanta. Protokolant nie musi być członkiem stowarzyszenia.

Art. 22

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
1) uchwalenie programu organizacyjnego i finansowego działalności Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu;
4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia;
6) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia;
7) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
9) odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
10) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu likwidowanego majątku Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia – bez względu na liczbę obecnych.

Art. 23

1. Zarząd składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, którzy z pośród siebie wybierają Komendanta, Zastępcę Komendanta, Skarbnika, Sekretarza oraz Członka.
2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność, co najmniej ½ liczby członków Zarządu.

Art. 24

1. Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnym Zebraniem Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia;
3) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
4) powoływanie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia;
5) powoływanie komisji problemowych;
6) przyjmowanie i skreślanie członków;
7) ustalenie wysokości i tytułu płacenia składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
8) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
10) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
11) opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych;
12) uchwalenie regulaminów: oznak taktycznych i rozpoznawczych, stopni strzeleckich oraz regulaminu organizacyjnego.

Art. 25

1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu:
1) na własną prośbę;
2) jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków;
3) działa niezgodnie ze statutem;
4) w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności pozostałych członków Zarządu;
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
Art. 26
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
3. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
5. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
6. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchyleń w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia;
3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
4) składanie zastrzeżeń w stosunku do przyjmowanych uchwał, postanowień
i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia;
5) występowanie z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu;
6) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Art. 27

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwała o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać sie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

Art. 28

W przypadku zwolnienia stanowiska w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokonania wyboru członka, odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, przy czym liczba członków wybranych w ten sposób nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział V
MAJĄTEK, PRAWO REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA
Art. 29

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie;
2) darowizny i zapisy;
3) dotacje z państwowych programów operacyjnych;
4) dotacje na zadania państwowe zlecone dla Stowarzyszenia;
5) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny;
6) dochody ze zbiórek, aukcji, ofiarności publicznej;
7) dochody z majątku;
8) inne wpływy.

Art. 30

Do reprezentowania woli Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań finansowych uprawniony jest Zarząd Stowarzyszenia przy łącznym działaniu przynajmniej dwóch jego członków, w tym Komendanta, Zastępcy Komendanta lub Skarbnika.

Art. 31

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunkudo osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
ZMIANY STATUTU I LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA
Art. 32

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 33

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 34

1. Niniejszy statut został uchwalony w tekście jednolitym w dniu 10 stycznia 2016 r. jednogłośnie uchwałą Zebrania Członków Założycieli, które odbyło się w Janowie Lubelskim w dniu 10 stycznia 2016 roku.
2. Wykładnia przepisów statutu należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

Statut został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 10 stycznia 2016 r.